10. Kraftproduserende industri

Norge har i godt over 100 år produsert egen fornybar ren energi, noe som skal ha mye av æren for den norske suksessen. Norge er et særlig krevende land å bosette, særlig i forhold til spredt bosetting og de klimatiske forholdene i hele vårt langstrakte land. Norge har verdens nest lengste kystlinje med sine 100.915 km hvor det bor folk spredt som har sine arbeidsplasser. Norske skattebetalere har gjennom et enormt spleiselag over generasjoner bygget ut et kraftnett, som har gjort det mulig for folk å bosette seg og fortsette å bo helt i utkantene som generasjoner før dem har gjort. INP ønsker å bevare denne bosettingen og utvikle byer, tettsteder og bygdene ved å gjøre rimelig tilgang på strøm mulig også i fremtiden.

Befolkningen trenger tilgang på rimelig strøm i sine hjem, i butikker, til garasjen og til den lokale hjørnesteinsbedriften. Vi har en kraftkrevende industri som er avhengige av tilgang på rimelig kraft, noe som har vært denne næringens konkurransefortrinn vs europeiske bedrifter, som på sin side har andre insitamenter fra sine land. Bare tidvis og helt unntaksvis i historien har Norge hatt reell mangel på kraft og måttet importere fra sine naboland som har noenlunde samme prisnivåer. Ved å prioritere riktig og være mer fokusert på eget hjemmemarked, eksportere bare når vi har overskudd og dekke eget markeds behov, vil vi kunne eksportere overskudds strøm.

At Norge har tilsluttet seg EUs energibyrå ACER er en type “snikmedlemskap” i EU som helt klart trosser Norges befolknings folkeavstemninger, der vi har sa nei til EU to ganger. INP mener det er riktig at slike avgjørelser i fremtiden bør avgjøres ved folkeavstemninger.

INP ønsker å bidra til en intensiv oppgradering av landets vannkraftverk for å møte fremtidens økende behov for kraft. INP vil jobbe for å tilbakeføre eierskapet av vannkraftverkene som i sin tid er bygget av det norske folks skattepenger, til stat og kommune. Eventuelle private medeiere skal ikke kunne eie mer enn 15% i et statlig/ kommunalt vannkraftverk.

INP ser med bekymring på at det bygges vindkraftverk i norsk urørt natur med de støy og ødeleggelser for dyr og mennesker dette har medført. De relativt “groteske” irreversible inngrepene i befolkningens rekreasjonsområder bør opphøre umiddelbart. Vi er av den oppfatning at vi ikke har behov for slike vindkraftverk og at ulempene langt overstiger fordelene.

Legg igjen en kommentar